Maak nu een gratis profiel aan!

Gratis Profiel Zorgeloos

Hotzzpot
Aankomende evenementen
Bekijk onze aankomende evenementen
Start datum: 11.9.2015
Locatie: Happy Moose, 't Lange Land 20 Zoetermeer
Korte beschrijving: Eéns per jaar houden we bij Hotzzpot een feestje en dit jaar organiseren wij een gezellige BBQ samen met de Ondernemersborrel Noord AA. Erbij zijn? Meldt je dan snel aan.
Start datum: 15.10.2015
Locatie: Zoetermeer, Timber, Stadhuisplein 12
Korte beschrijving: Ben jij zelfstandig ondernemer / zzp'er in de zakelijke dienstverlening? Zoek jij een netwerk waarbij je ondersteund wordt bij acquisitie doen én waar je de samenwerking kan aangaan met andere zelfstandig ondernemers? Schrijf je dan nu in en schuif eens aan!
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Algemene Voorwaarden

Hotzzpot Algemene voorwaarden abonnementen


Algemene voorwaarden Hotzzpot

1. Definities en begrippen
In deze Algemene Voorwaarden hebben de hierna in dit artikel (1) opgesomde begrippen de hierna volgende betekenissen:
Hotzzpot: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hotzzpot BV, statutair gevestigd te Zoetermeer en kantoorhoudende te Zoetermeer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder dossiernummer 56688105.
Hotzzpot-lid: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een geldig en actief lidmaatschap met bijbehorend lidmaatschapsnummer heeft van Hotzzpot

2. Abonnement: looptijd, wijziging en beëindiging
2.1 Het abonnement komt tot stand op de datum waarop Hotzzpot het door het toekomstige Hotzzpot-lid ingevulde elektronische aanmeldingsformulier heeft ontvangen en deze accepteert. Hotzzpot is zonder beperkingen gerechtigd om een aanmelding niet te accepteren en is niet gehouden om de gronden voor het niet accepteren van de aanmelding bekend te maken.
Het abonnement loopt een jaar vanaf de ingangsdatum en wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd met nieuwe abonnementsperiode van één jaar. Tenzij anders is overeengekomen voor wat betreft de duur van de abonnementsperiode bij het afsluiten van het abonnement.
2.2 Zowel het Hotzzpot-lid als ook Hotzzpot kan het abonnement op elk moment schriftelijk door opzegging beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand voor het einde van de abonnementsperiode.
Indien het Hotzzpot-lid het abonnement door opzegging tussentijds beëindigt in een lopende abonnementsperiode, zal de door het Hotzzpot-lid voor die abonnementsperiode verschuldigde vergoeding niet, ook niet pro rata, worden kwijtgescholden of gerestitueerd.
Indien Hotzzpot het abonnement door opzegging tussentijds beëindigt in een lopende abonnementsperiode, zal Hotzzpot de door het Hotzzpot-lid voor die abonnementsperiode betaalde jaarlijkse vergoeding pro rata restitueren.
2.3 Het Hotzzpot-lid kan een abonnement op elk moment gedurende de looptijd ervan op diens schriftelijk verzoek en met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen wijzigen in een ander, als dan door Hotzzpot aangeboden abonnement.
Het nieuwe abonnement loopt vanaf de nieuwe ingangsdatum voor de duur van één jaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.1.
Indien de jaarlijkse vergoeding van het nieuwe abonnement goedkoper is dan de oude, zal het verschil pro rata door Hotzzpot worden verrekend.
2.4 Hotzzpot is voorts bevoegd om het abonnement met onmiddellijke ingang, en zonder tot restitutie van vergoedingen gehouden te zijn, te beëindigen in geval van:
- tekortkoming door het Hotzzpot-lid van zijn verplichtingen uit hoofde van het abonnement;
- door Hotzzpot misbruik van het abonnement wordt geconstateerd, zoals vermeld in artikel 3.5;
- faillissement, surseance van betaling, onder curatelenstelling, of indien het Hotzzpot-lid een rechtspersoon is: door opheffing en/of ontbinding van het Hotzzpot-lid, bij onderbewindstelling van het vermogen van het Hotzzpot-lid, bij van toepassing verklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op het Hotzzpot-lid.

3. Vergoeding en betaling
3.1 Hotzzpot is bevoegd om de verschuldigde jaarlijkse vergoeding met ingang van een nieuwe abonnementsperiode te wijzigen. Hotzzpot zal het Hotzzpot-lid tenminste één maand voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode van een wijziging in de jaarlijkse vergoeding op de hoogte stellen of hem in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de internetsite www.hotzzpot.nl.
Indien Hotzzpot de jaarlijkse vergoeding verhoogt, is het Hotzzpot-lid bevoegd om het abonnement met ingang van de volgende abonnementsperiode bij brief te beëindigen, welke brief binnen uiterlijk 30 dagen nadat de Hotzzpot-lid van de verhoging op de hoogte is gesteld of in de gelegenheid is gesteld daarvan kennis te nemen, door Hotzzpot moet zijn ontvangen.
3.2 Het Hotzzpot-lid zal de verschuldigde jaarlijkse vergoeding bij aanvang van het abonnement via de aankoop in de webshop van Hotzzpot moeten voldoen, tenzij anders is overeengekomen voor wat betreft de wijze van factureren en facturatieperiode (kwartaal, halfjaar of kalenderjaar). Het Hotzzpot-lid krijgt hiervan een factuur / bevestiging.
Indien het Hotzzpot-lid ook na een in een aanmaning door Hotzzpot gestelde termijn de factuur niet heeft betaald, is Hotzzpot bevoegd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn, en onverminderd alle rechten van Hotzzpot, daaronder het recht op vergoeding van schade.
3.3 U dient uw bestelling te betalen via iDEAL of een automatisch incasso. Indien u van mening bent dat er ten onrechte geld van uw rekening is afgeschreven dient u hiervoor contact op te nemen met Hotzzpot. Het is niet toegestaan in termijnen te betalen tenzij deze mogelijkheid specifiek op de website wordt vermeld.

4. Automatisch incasso
Het Hotzzpot-lid stemt er mee in dat de daarop volgende jaarlijkse vergoedingen steeds in de laatste maand voorafgaande aan de te factureren abonnementsperiode met behulp van automatisch incasso in rekening worden gebracht.

5. Dienstverlening
5.1
De kenmerken van de aan het Hotzzpot-lid op basis van een abonnement verleende diensten, zijn beschreven op de internetsite Hotzzpot.nl. Hotzzpot kan de kenmerken van de diensten op elk moment éénzijdig wijzigen, en zal het Hotzzpot-lid uiterlijk op het tijdstip van inwerkingtreding van belangrijke, voor het Hotzzpot-lid relevante, wijzigingen daarvan op de hoogte stellen of hem in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de internetsite www.Hotzzpot.nl.
5.2 Het is het Hotzzpot-lid niet toegestaan om zonder toestemming van Hotzzpot, kenmerken van de diensten en of onderdelen daarvan (bijvoorbeeld teksten, logo’s, merken, handelsnamen, hyperlinks, schermen, afbeeldingen) te verveelvoudigen, openbaar te maken, te distribueren of te bewerken.
5.3 Het Hotzzpot-lid zal voorts geen informatie met gebruikmaking van de diensten in ontvangst nemen, bewaren, bewerken, openbaren, toegankelijk maken of verspreiden die:
a) in strijd is met nationale of internationale regelgeving;
b) strafbaar is;
c) in strijd is met de goede zeden
d) de rechten van derden schendt;
e) het gebruik van het internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
f) schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van overige leden van Hotzzpot, Hotzzpot zelf, haar leveranciers en anderen;
g) verwijzingen bevat naar derden, al dan niet in de vorm van "hyperlinks", tenzij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van Hotzzpot;
h) niet correct en actueel is.
5.4 Indien Hotzzpot van mening is dat de verspreide informatie strijdig is met het bepaalde in de artikelen 5.2 en 5.3, is Hotzzpot gerechtigd het abonnement te beëindigen.
5.5 Het Hotzzpot-lid vrijwaart Hotzzpot voor alle aanspraken van derden.

6. Beveiliging
Hotzzpot zal het Hotzzpot-lid zijn inlogcode verstrekken voor zijn persoonlijke pagina (waaronder wachtwoord en user-ID), welke nodig zijn om (bepaalde onderdelen van) de dienst te kunnen gebruiken.
Het Hotzzpot-lid is verplicht om zodanige maatregelen te nemen dat onbevoegd gebruik van de beveiligingscodes niet mogelijk is. De gegevens zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan derden worden verstrekt.


7. Gegevens Hotzzpot-lid
Het Hotzzpot-lid staat in voor de juistheid van de door hem aan Hotzzpot bekend gemaakte gegevens.
Het Hotzzpot-lid zal Hotzzpot steeds zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van wijzigingen in die gegevens.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Onverminderd het elders in deze Algemene voorwaarden bepaalde is Hotzzpot niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van:
- het weigeren van de toegang tot een webapplicatie of webpagina van een Derde;
- opschorting en uitval van en storingen in een webapplicatie of webpagina van een Derde;
- wijziging van en (inhoudelijke) gebreken in een webapplicatie of webpagina van een Derde;
- handelen of nalaten van het Hotzzpot-lid in strijd met een bepaling van het abonnement.
8.2 Onverminderd van hetgeen in artikel 7 is bepaald, is Hotzzpot nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst.
De aansprakelijkheid van Hotzzpot is voorts per jaar beperkt tot maximaal het totaal van de door het Hotzzpot-lid voor dat jaar verschuldigde en betaalde jaarlijkse vergoedingen voor het abonnement.

9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter, wijziging Algemene voorwaarden
9.1 Op het abonnement, waarvan deze Algemene voorwaarden Hotzzpot abonnementen online diensten deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om geschillen tussen het Hotzzpot-lid en Hotzzpot die verband houden met het abonnement te beslechten.
Eventuele algemene voorwaarden van het Hotzzpot-lid zijn niet van toepassing op het abonnement.
9.2 Hotzzpot is bevoegd deze Algemene voorwaarden Hotzzpot abonnementen éénzijdig te wijzigen met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen, nadat het Hotzzpot-lid van de wijziging(en) in kennis is gesteld, danwel nadat het Hotzzpot-lid in de gelegenheid is gesteld van de wijziging(en) kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de Internetsite www.hotzzpot.nl.

10. Wet bescherming persoonsgegevens
Hotzzpot zal de Wet bescherming persoonsgegevens naleven.

PXL Communicatie OTYS Recruiting Technology
Copyright Hotzzpot 2018sitemapprivacy policyContactWebshopAlgemene Voorwaarden
Hotzzpot gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.